Verdensmål

AKO vil være et eksempel – Gå foran – Gå med - Gå bagefter

 • Hvordan arbejder AKO for at afskaffe fattigdom 
  • Tøj, møbler og bolig til de fattigste
  • Sy kurser = >selvforsørgelse
  • RomAgrar – maskinstationer
  • Multihus i Mindresti
  • Mission og nødhjælp – går hånd i hånd
  • NF Education – for voksne analfabeter
  • Skoler – bygges i bjergområder
  • Personalisme fremmes
 • Teologisk – ”De fattige har I jo altid hos jer” (Matthæus 26,11) Disse ord bliver ofte tolket sådan, at Jesus bekræftede fattigdom som en naturens orden eller som en uundgåelig skæbne, som nogen er dømt til.
  Men Jesus citerer i virkeligheden 5. Mosebog 15,11 ”Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land”
 • (Esajas bog 58,6-11) ”Jeg ønsker, at I skal dele jeres mad med de sultne; at I skal give de hjemløse husly; at I skal give de fattige tøj og gøre, hvad der står i jeres magt for at afhjælpe de behov, der findes omkring jer”
 • Hvordan arbejder AKO for at stoppe sult
  • Sult og kulde – projekt nov./dec. hvert år
  • RomAgrar – maskinstationer
  • Landbrug – effektiviseres
 • Teologisk – ”Giv os i dag vort daglige brød” hedder det i den bøn, som Jesus lærte disciplene at bede (Matthæus 6,11) Troen på Gud og tilliden til Guds omsorg gælder for hverdagen og dens grundlæggende behov.
 • Hvordan arbejder AKO for sundhed og trivsel
  • Hjælp til selvhjælp – øger selvværd
  • Hjælp til udstødte – underprivilegerede grupper
  • Skaber håb og personlig udvikling
 • Teologisk – ”Glad hjerte giver godt helbred, modløshed udtørrer knoglerne” (Ordsprogenes Bog 17,22) Citatet er et eksempel på, at når Biblen taler om helbred, har den fokus på velvære og gode relationer. Det bibelske begreb Shalom, som for det meste oversættes med ”fred”, udtrykker denne forståelse af at have det godt.
 • Hvordan arbejder AKO for kvalitets uddannelse
  • Undervisning for voksne analfabeter
  • Fysik- og matematikundervisning – fattige børn
  • Sy kurser
  • Skolebyggerier
  • Awareness programmer, sundheds- og sociale temaer – alt efter kontekst
 • Teologisk – Ordsprogenes Bog 1,1-6 ” De (ordsprogene) skal tjene til, at man forstår visdom og belæring, fatter forstandige ord og tager imod klog belæring om retfærdighed, ret og retskaffenhed; de skal give den uerfarne kløgt og den unge mand kundskab og omtanke. Den vise skal lytte og øge sin lærdom, den forstandige skal erhverve livsvisdom, så han kan forstå ordsprog og billedtale, de vises ord og gåder”
 • Hvordan arbejder AKO for ligestilling mellem kønnene
  • AKO laver lokale skoler –
   • Tilskynder til, at både piger og drenge går i skolerne
  • Analfabeter får lige undervisning, uanset køn
  • Sy kurser for kvinder
  • Undervisning i kirker og samfund om Biblens fremhævelse af ligeværd mellem kønnene
  • Skoler – ligestilling pige/dreng
  • Personalisme fremmes
 • Teologisk – Jesus brød med de gældende sociale og religiøse konventioner, ikke mindst i sit møde med kvinder. Han bekræftede deres værdighed (Lukas 7,36-50), frigjorde dem fra plager og stigmata (Lukas 8, 43-48), og gav dem plads i fællesskabet af disciple (Lukas 8, 1-3) På denne måde statuerede han ikke bare et eksempel, men åbnede for en ny tid med fokus på ligeværd og ligestilling.
 • Hvordan arbejder AKO for at sikre rent drikkevand og sanitet
  • Bygger brønde og forsynings ledninger
  • Udbedre huse
 • Teologisk – fortællingen om Edens have begynder med at beskrive, hvor goldt og øde det var, før Gud lod det regne på jorden. Da brød en kilde frem og vandede hele agerjorden. Dermed var betingelsen for liv givet, og Gud ”formede mennesket af jord”, ”så mennesket blev et levende væsen” (1. Mosebog 2,4-7) Videre i fortællingen hører vi om floden, som gav vand til alt, der voksede i haven. Floden delte sig i fire strømme, fortælles det, som en påmindelse om, at vand er til fordeling og ikke skal begrænses til et løb, som kun få har adgang til. Rent vand er Guds gode gave til alles bedste; det er uretfærdigt at gøre det til en handelsvare, som er forbeholdt nogle få.
 • Hvordan arbejder AKO for at skabe bæredygtig energi
  • Nepal – vand til strøm – kommende projekt
  • Solenergi
 • Teologisk – Jesus minder os om, at Gud ”lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige” (Matthæus 5,45) Gud lader naturens energikilde komme os alle til gode som nådefulde udtryk for skabelsens livsbringende døgnrytme og årstidernes gang.
 • Hvordan arbejder AKO for at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Sy kurser, så kvinderne kan blive selvforsørgende
  • Undervisning til analfabeter og børn, så de har mulighed for at få job
  • Små bønder landbrug, selvforsyning
  • Projekter, der skaber bæredygtig udvikling og økonomisk vækst.
 • Teologisk – Biblen fremstiller arbejde som tjeneste for Gud, for næsten og for hele skaberværket (1 Mosebog 2, 15) Arbejde er derfor et gode, som virkeliggør det, Gud har kaldt os til. Vækst er en naturlig konsekvens af arbejde; det er god vækst, når den er bæredygtig og bidrager til alles velfærd.
 • Hvordan arbejder AKO for industri, innovation og infrastruktur
  • Større landsby-projekter med undervisning
  • Awareness programmer
  • Introduktion af saving and loans
 • Teologisk – Den, der pløjer, må have blikket rettet frem, siger Jesus (Lukas 9,62: ”ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet til Guds rige”) At pløje er at rydde grunden til vækst og fremtid. Innovation er det samme som fornyelse. Alt, hvad Gud har skabt, bærer kraft til fornyelse og forvandling. Den kraft har vi del i som Guds medarbejdere; enhver af os er kaldet til indre fornyelse (Romerbrevet 12,2) både til vores eget liv og til det samfund, vi har hjemme i.
 • Hvordan arbejder AKO for mindre ulighed
  • Undervisning til analfabeter og børn, så de har mulighed for bedre liv
  • Hjælper de fattigste med opbygning af boliger
  • Fortaler virksomhed overfor lokale, regionale og statslige myndigheder
 • Teologisk – Amos beskrev de riges liv på denne måde: ”De ligger på elfenbenslejer, henslængt på deres divaner, og spiser lam fra småkvæget og kalve fra fedekvæget” (Amos 6,4) Det er imidlertid en rigdom bygget på uret og magtmisbrug: ”I som undertrykker de svage og mishandler de fattige” (Amos4,1) Profeten anklagede de rige for at drive uærlig handel og gøre småkårsfolk til gældsslaver (Amos8,4-6).
 • Hvad gør AKO for at fremme bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Prøver at skabe jobs og selvforsørgelse, så de unge ikke forlader landet Rumænien
  • Skoler – voksen undervisning for analfabeter – lektie Caféer –
  • Awareness programmer – udvikling af landbrug
 • Teologisk – Hvad I end gør, så læg hele jeres sjæl i det, som om det var Herren selv og ikke mennesker i tjente. I ved jo at I vil modtage jeres løn fra Herren engang. Kristus er jeres sande Herre. (Kol. 3.23-24)
 • Hvad gør AKO for at fremme ansvarligt forbrug og produktion
  • Genbrugs ting får nyt liv i Rumænien
  • Genbrugs butikker i DK
 • Teologisk – Da Gud skabte manden og kvinden, gav han dem til opgave at lægge jorden under sig og ’herske over’ fisk, fugl og dyr (1 Mosebog 1,28) Nogle gange er det blevet tolket som et guddommeligt tegn til at udnytte naturen og dens ressourcer. Det er en fejltolkning, for råderetten er givet sammen med råd om god forvaltning.
 • Hvad gør AKO for klimaindsatsen
  • Bæredygtig strøm – Nepal
  • Solenergi
  • Vand til energi
 • Teologisk – I den bibelske verden er naturkræfterne af og til personificeret og kan blive dæmoniske i deres ødelæggende kraft. Jesus disciple frygtede at blive draget ned i dybet af vinden og bølgerne (Matthæus 8, 23-27)
 • Hvad gør AKO for livet i havet
  • Opfordre til at minimere brug af kemikalier
 • Teologisk – ”Her er det store og vidstrakte hav, med sit mylder, umuligt at tælle, både store og små dyr! Alle har de håb til dig, at du giver dem føde i rette tid” (salme 104, 25-27) Sådan beskriver Biblen livet i havet. Først som en rig mangfoldighed vrimlende af liv langt ud over det, mennesker ved eller kan forestille sig. Dernæst som en arena for Guds omsorg. Gud er livsgiveren over alt i skaberværket. Vi mennesker er forvaltere af jordens resurser ikke ejere.
 • Hvad gør AKO for livet på landet
  • Hjælp til de fattige landsbyer med udviklingsprojekter – på alle områder
 • Teologisk – I vor tid er både mangfoldigheden og balancen i naturen truet. Et såret skaberværk ‘sukker og vånder sig’ og længes efter at opnå frihed (Romerbrevet 8,21-22) At værne om skaberværket er at slutte sig til lovsangen til Gud og bekende, at ”Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren”. (salme 24,1). Samtidig betyder det at vedkende sig tilhørsforhold til husholdning med slægtskabsbånd til alt det, der lever – som tilværelsens nådefulde gave og kald til tjeneste.
 • Hvad gør AKO for at fremme fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Menigheds plantning
  • Spreder Guds ord
 • Teologisk – Fred og retfærdighed er nøgleord i Biblen. Ganske ofte optræder de sammen som en påmindelse om, at der ikke findes nogen som helst retfærdighed uden fred og heller ikke fred uden retfærdighed. Begge forudsætter relation præget af åbenhed og omsorg: ”Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden” (salme 85, 11).
 • Hvad gør AKO for at skabe partnerskaber for handling
  • Bygger bro mellem mennesker via tro og forståelse for personalisme, anerkendelse af mennesket – afhængigheden af hinanden
 • Teologisk – Biblen giver klare anvisninger på, hvad der kendetegner et godt samfund. Fremfor alt retfærdighed og fred, at folk med begrænsede midler er sikret en plads i fællesskabet, og at mennesker i en udsat livssituation – enker, forældreløse og fremmede – mødes med respekt og omsorg
  (5, Mosebog 10,17-19).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.